Vedení účetnictví

Za použití moderního účetního systému vedeme jednoduché i podvojné účetnictví, z něhož jsme na základě požadavku klienta sestavit prakticky jakkoliv podrobné nebo souhrnné výstupy, přenositelné ve formě obecně rozšířeného datového formátu (MS Excel).

Zpracování mzdové agendy

Provádíme úplné zpracování mezd pro malé organizace i organizace včetně:

 • zpracování veškerých bankovních přikázů k úhradě (odvody, srážky z mezd apod.)
 • přihlašování zaměstnavatele i zaměstnanců na OSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • zajištění veškerého písemného i osobního styku s OSSZ a zdravotními pojišťovnami včetně kontrol

Zpracování daňových přiznání

pro naše klienty zpracováváme veškerá daňová přiznání (DPH, DPPO,DPFO …), hlášení, státní výkazy, přílohy, přehledy na OSSZ a ZP, statistické výkazy, podklady pro banky, vnitřní účetní směrnice atd. Vše je zpracováno s využitím výpočetní techniky a osvědčeného software.

Typicky seřazeno podle četnosti tedy sestavujeme přiznání k:

 • Dani z přidané hodnoty
 • Dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • Dani silniční
 • Dani z nemovitostí
 • Dani z převodu nemovitostí
 • Dani darovací
 • Spotřební dani

Daňové poradenství

V rámci činnosti daňového poradenství napomáháme klientovi splnit řádně všechny daňové povinnosti, kterým musí v České republice dostát.

Jako Vaši průvodci jsme na společné cestě přes daňová úskalí připraveni použít zejména následující nástroje:

 • Konzultace při přípravě obchodních smluv
 • Sestavení daňových modelů pro variantní rozhodování při přípravě obchodních případů
 • EU poradenství
 • Sestaveí daňových přiznání
 • Zastupování klienta v daňovém řízení před finančními úřady
 • Zastupování klienta v daňovém řízení před soudy
 • Daňový audit – ověření základu daně
 • Průběžný daňový dohled

Oblast nepřímých daní – DPH

 • Problematika daně z přidané hodnoty při poskytování služeb v rámci EU
 • poskytování licencí, reklamních a poradenských služeb
 • pronájem movitých věcí
 • zprostředkovatelské služby
 • transportní služby
 • Problematika daně z přidané hodnoty při dodání zboží v rámci EU
 • dodání a pořízení zboží v rámci EU
 • dodání a pořízení zboří při trojstranných obchodech v rámci EU
 • zasílání zboží
 • souhrnná hlášení
 • Problematika spotřební daně po vstupu do EU

Zastupování klienta v daňovém řízení před finančními úřady

V daňovém řízení mnoho daňových subjektů nedosahuje uspokojivých výsledků, když se dopouští procedurálních chyb, které mnohdy mohou ovlivnit výsledek daňového řízení v jeho neprospěch. Proto je podle našeho soudu jedním z hlavních úkolů daňových poradců maximální ochrana zákonných práv daňových subjektů v daňovém řízení.

Nejčastěji působíme v zastoupení klientů při provádění daňové kontroly ze strany správce daně a při formulaci a podávání řádných opravných prostředků, kterými se napadá výsledek vyměřovacího řízení (typicky dodatečné platební výměry).

Daňový poradce však může napomoci také v případech placení daní (žádosti o posečkání daně nebo povolení splátek, žádosti o prominutí příslušenství daně – daňového penále apod.)