Vážení klienti,

daňové poradenství je v současné době jednou z klíčových oblastí služeb pro podnikatele, obchodní společnosti i občany.
Časté změny zákonů způsobují nebezpečí, že specialisté firem přehlédnou nebo si nesprávně vysvětlí význam některého ustanovení zákona a následný dopad do financí firmy je vždy nepříjemný. Toto riziko je tedy mnohem výhodnější převést na daňového poradce, který pak za tuto oblast ručí ze zákona a případné sankce jdou k jeho tíži.

  • komplexní ekonomický servis
  • zklidnění atmosféry ve vedení firmy
  • jistotu a orientaci v zákonných předpisech a ve vlastním účetnictví
  • profesionální zastoupení v často nepříjemných jednáních se správcem daně
  • přenesení odpovědnosti na daňového poradce
  • finanční úspory
  • zlepšení finančního toku
  • průběžnou spolupráci

Hlavní oblastí naší spolupráce s klientem je průběžné poradenství, kde jednotliví pracovníci klienta včetně vrcholového managementu mají možnost průběžně konzultovat své názory se stanovisky a způsobem řešení konkrétních problémů daňovým poradcem, auditorem nebo ekonomickým specialistou a zajistit tak optimalizaci ekonomiky firmy s důrazem na optimalizaci daňové odvodové povinnosti. Současně tak dochází ke zvyšování kvalifikace pracovníků přímo v konkrétních praktických problémových situacích, které obvykle nejsou na různých školeních podrobně rozebírány.

Nezbytnou součástí spolupráce je tedy řešení konkrétních účetních a ekonomických problémů se zaměřením na daňové dopady, respektive způsob vedení účetní a podrozvahové evidence s přihlédnutím k postupům účtování, a přílohy č. 2 k opatření MF čj. 281/89 759/2001 v platném znění, článek III, odstavec f), případně i vypracování zprávy auditora.

Dalším naším cílem je odborné zastupování klienta před správcem daně, především před pracovníky finančního úřadu a finančního ředitelství.

Pro klienty samozřejmě zpracováváme daňová přiznání k dani z příjmů právnických, respektive fyzických osob (komplementáři, společníci v.o.s.) a dalším daním.

Významnou oblastí našich služeb je zhodnocení podnikatelských záměrů, případně jejich tvorba, a to jak pro potřeby klienta, tak pro potřeby ostatních subjektů, nejčastěji bankovních ústavů.

Samostatnou kapitolou je ekonomické a účetní poradenství při transformacích společností, hlavně v oblasti zakládání nových společností, včetně vyhotovení základních dokumentů (zakládací listina, stanovy, návrh zápisu do obchodního rejstříku) i s jejich právním posouzením, ověřením u notáře a případným zajištěním zápisu nově zakládané společnosti v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem. Dále pak problematika navyšování základního jmění společností, jejich slučování, zakládání dceřiných společností, popřípadě likvidace společností.

Současně může klient využít mnoha dalších možností vzájemné spolupráce, které mohou pozitivně ovlivnit jeho ekonomický vývoj.

 

 Vaše Ing. Darina Götzlová